Bekijk en vergelijk ! Wij zijn steeds goedkoper, zoniet Contacteer ons
Algemene voorwaarden

 

1. ALGEMEENHEDEN
1.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.2 Eventuele plannen of lastenboeken dienen slechts ter inlichting en kunnen nooit tegen ons worden ingeroepen. Onze producten en hun technische eigenschappen hebben voorrang op afgeleverde lastenboeken.
1.3 Overeenkomsten met ons of onze aangestelde verbinden ons slechts vanaf onze schriftelijke bevestiging. De koper verbindt zich vanaf ondertekening van de overeenkomst, de offerte en/of orderbevestiging. Bij betaling van het voorschot verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.
1.4 Na definitieve opmeting kunnen door de koper geen wijzigingen meer aangebracht worden.
1.5 Onze aangeleverde goederen voldoen aan de gestelde eisen en attesten.
Deze attesten zijn vrij op te vragen.
2. TERMIJNEN
2.1 De leveringstermijn wordt door ALTA bvba bepaald in functie van het product.
De opgegeven levertermijn is indicatief.
2.2 Omstandigheden te wijten aan overmacht geven ons het recht de levertermijn evenredig te verlengen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadeloosstelling of weigering van de goederen.

3. LEVERING EN VERZENDING
3.1 Uitstel van betaling omtrent de overeengekomen leveringsdatum is niet mogelijk.
Alle gevolgen en stockeringskosten ten belopen van 20 % per jaar zijn ten laste van de koper.

4. BETALING
4.1 Er dient steeds 40 % voorschot te worden betaald.
Wanneer het voorschot in bezit van Alta bvba gaat de bestelling in produktie.
Vóór de aanvang der werken dient er 97% betaald te zijn.
Bij het plaatsen door onze diensten of aangestelden wordt de resterende 3% betaald onmiddellijk na de plaatsing.
4.2 Bij enkel afhaling van de goederen door de klant of enkel levering door onze diensten , dient er een voorschot betaald te worden van 50%, het resterende bedrag vóór de afhaling.
4.3 De goederen blijven integraal onze eigendom zolang deze niet volledig betaald zijn.
Een verwijlintrest van 20 % per jaar wordt aangerekend vanaf de vervaldatum op de factuur.
4.4 De betalingen kunnen in baar geld, bankcheque of per overschrijving naar de bankrekening van ALTA bvba.
4.5 Taksen huidige of toekomstige, BTW of douanekosten zijn ten laste van de koper.
4.6 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 BW. (wederzijds akkoord).
Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

5. KLACHTEN
5.1 Klachten in verband met de levering van goederen en/of de uitvoering van werken, moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de leverings-en/of de
uitvoeringsdatum.Algemene-Voorwaarden(1)
Ingeval van niet conforme of onvolledige levering en/of plaatsing , blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard dan ook.

6. VERVOER
6.1 De goederen reizen op risico van onze firma en dit welke ook de voorwaarden en wijze van verzending zijn.
Bij levering uitgevoerd door onze diensten, dient het nazicht te geschieden bij de in ontvangstname van de goederen. Bij handtekening en betaling van het resterende bedrag verklaart de klant akkoord te zijn met de levering.
6.2 Bij afhaling van de goederen, door de klant of door zijn aangestelden, vervalt verdere verantwoordelijkheid van transport en plaatsing van de goederen.

7. ANNULATIE
7.1 In geval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst,
is de koper een forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van
40 % van de overeengekomen prijs.
Het eventueel reeds betaalde voorschot blijft in bezit van ALTA bvba.

8. OPMERKINGEN
8.1 Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

9. FOTO’S
9.1 ALTA bvba behoudt zich het recht voor foto’s te maken van de door haar uitgevoerde werken en deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden ( o.m. website , folders, …), waarmee de klant zich akkoord verklaart en hiervoor geen enkele vergoeding kan vorderen. De koper maakt zich sterk dat ook zijn architect hiermee akkoord gaat en evenmin enige vergoeding desbetreffend kan vorderen van ALTA bvba.

10. GARANTIE
10.1 Op de plaatsing zoals wettelijk voorzien gedurende 10 jaar.
10.2 Indirecte schade als gevolg van deze schade valt buiten onze verantwoordelijkheid.
10.3 Onze garanties gaan nooit verder dan toegestaan door onze leveranciers.

11. BETWISTINGEN.
11.1 Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Antwerpen.
Wij behouden ons recht voor eenzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.